Leveringsvoorwaarden

1: Toepasselijkheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Operettevereniging Nieuw Leven als verkoper van toegangsbewijzen optreedt. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk door Operettevereniging Nieuw Leven zijn aanvaard. Aan toezeggingen door enig medewerker van Operettevereniging Nieuw Leven kunnen geen rechten worden ontleend dan wanneer die uitdrukkelijk door Operettevereniging Nieuw Leven schriftelijk zijn bevestigd. 

1.2 Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Operettevereniging Nieuw Leven expliciet is aanvaard. 

 

2: Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de hierna opgesomde begrippen de daarbij genoemde betekenis:

2.1 Operettevereniging Nieuw Leven: de naam van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

2.2 Entreekaart: het toegangsbewijs voor een voorstelling.
2.3 Koper: de persoon die met Operettevereniging Nieuw Leven een overeenkomst sluit tot levering van toegangsbewijzen van de voorstellingen.

2.4 Verzendkosten: Kosten die worden gemaakt voor het eventueel per post sturen van toegangsbewijzen.

 

3: Plaatsen van bestellingen

3.1 Een bestelling van de koper wordt geacht door de koper te zijn geplaatst indien: de koper in de webshop van Operettevereniging Nieuw Leven de bestel- en betaalprocedure volledig heeft doorlopen en het opgegeven bedrag via iDeal is verwerkt.

3.2 Van een bestelling door de koper is ook spraken indien de koper alle vereiste gegevens telefonisch heeft doorgegeven aan Operettevereniging Nieuw Leven en het totaal bedrag op de rekening van Operettevereniging Nieuw Leven is ontvangen.

3.3 Een bestelling is definitief nadat Operettevereniging Nieuw Leven de ontvangst van de bestelling door middel van het verzenden van een orderbevestiging via e-mail heeft bevestigd. 

 

4: Prijzen
4,1 De door Operettevereniging Nieuw Leven gehanteerde prijzen zijn bindend. In de door Operettevereniging Nieuw Leven gehanteerde prijzen zijn alle kosten inbegrepen, met uitzondering van de eventuele verzendkosten.

4.2 Prijzen zijn uitgedrukt in euro's.

4.3 De prijs geldt per bestelling. Bij een volgende bestelling kan de prijs wijzigen. Operettevereniging Nieuw Leven behoudt zich het recht voor om prijzen voor zijn voorstelling zonder vooraankondiging of opgaaf van reden te wijzigen.

4.4 Operettevereniging Nieuw Leven behoudt zich het recht voor om kortingen te geven op zijn kaartprijs d.m.v. bijvoorbeeld kortingscodes.

4.5 Kortingscodes zijn enkel inwisselbaar tijdens de afrekenprocedure en kunnen niet met terugwerkene kracht worden verzilverd.

 

5: Betaling

5.1 Betaling dient te worden verricht via iDeal middels de webshop van Operettevereniging Nieuw Leven of, in afwijking daarvan, op een door Operettevereniging Nieuw Leven nader aan te geven wijze. 

5.2 Bij betaling via iDeal worden de betalingsgegevens door uw eigen bank beveiligd verzonden.

5.3 Betalingen via iDeal worden namens Operettevereniging Nieuw Leven gedebiteerd door Sisow.

5.4 Alle betalingen worden in euro's geïncasseerd.

 

6: (Af)levering entreekaarten

6.1 Operettevereniging Nieuw Leven verzendt entreekaarten per e-mail. 

6.2 In afwijking van bovengenoemde kan Operettevereniging Nieuw Leven er voor kiezen dat de entreekaarten op een andere wijze worden afgeleverd, bijvoorbeeld door de toegangsbewijzen voor aanvang van de voorstelling door de koper op te laten halen bij de deur. In het laatste geval is het de verantwoordelijkheid van de koper om dit tijdig te doen.

 

7: Aankoopgarantie en retourneren
7.1 Indien de toegang tot de voorstelling wordt ontzegd vanwege een niet aan de koper toe te rekenen omstandigheid en de koper binnen 5 dagen nadat de voorstelling plaatsvond contact opneems met Operettevereniging Nieuw Leven, vergoedt Operettevereniging Nieuw Leven het volledige orderbedrag exclusief eventuele verzendkosten.

7.2 Indien een voorstelling wordt afgelast en de koper binnen 5 dagen na bekendmaking contact opneemt met Operettevereniging Nieuw Leven, biedt Operettevereniging Nieuw Leven op basis van beschikbaarheid vervangende tickets of vergoeding van het volledige orderbedrag exclusief eventuele verzendkosten.

7.3 Deze garantie laat de overige de koper toekomende rechten onverlet.
7.4 Tickets aangeschaft, bevestigd en betaald, kunnen niet worden omgeruild, geretourneerd of gerestitueerd.

 

8: Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid
8.1 In voorkomende gevallen, in het bijzonder bij theatervoorstellingen, kunnen entreekaarten voorzien zijn van een naam die niet overeenstemt met de naam van de koper van het ticket.

8.2 De koper van een door Operettevereniging Nieuw Leven geleverd entreekaart dient zich als goede en ordelijke bezoeker van voorstellingen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door de koper te bezoeken voorstelling alsmede door het bevoegde gezag gegeven.

8.3 Voor een weigering door organisatoren van een voorstelling of een openbaar gezag om koper van een door Operettevereniging Nieuw Leven geleverde entreekaart toe te laten tot een voorstelling vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Operettevereniging Nieuw Leven niet aansprakelijk zijn.

8.4 De koper van een entreekaart bezoekt een voorstelling op eigen risico. Operettevereniging Nieuw Leven zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij de koper ontstaan bij de reis van of naar de voorstelling of het bijwonen daarvan.

8.5 Koper van een door Operettevereniging Nieuw Leven geleverde entreekaart dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van de voorstelling of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot de voorstelling, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Operettevereniging Nieuw Leven rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van de koper. 

8.6 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om geïnformeerd te zijn over de correcte datum en tijd van aanvang van de voorstellingen. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op tijd aanwezig te zijn en voor aanvang van de voorstelling zijn plaats of plaatsen in te nemen. Na aanvang van de voorstelling is toegang tot de zaal niet meer mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats indien de koper de voorstelling om deze reden niet bij kan wonen.

8.7 De door Operettevereniging Nieuw Leven gehanteerde prijzen zijn in sommige gevallen onderhevig aan schommelingen. Aan verhogingen of verlagingen van prijzen nadat de koper een bestelling heeft geplaatst, kunnen door de koper geen rechten worden ontleend. Derhalve blijft de prijs waarvoor de tickets door de koper zijn besteld de geldende prijs.

8.8 Het is ten strengste verboden om kaarten voor de voorstellingen van Operettevereniging Nieuw Leven te koop aan te bieden of te verkopen tegen een hogere kaartprijs dan de officiële, door Operettevereniging Nieuw Leven bepaalde kaartprijs.
8.9 Annuleren van een bestelling is niet mogelijk. Eenmaal aangekochte entreekaarten kunnen niet worden geannuleerd, gerestitueerd, omgeruild of geretourneerd.

 

9: Toepasselijk recht
9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.